Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,

zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,

plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu.

Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše na e-mail provozovatele info@kanafas.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.

Provozovatelem je Ing. Petr Jandík, IČ: 10192182, se sídlem Nad Šetelkou 468e, Praha 8,

17.06.2019


Zpět